Har du synpunkter?

Vi bryr oss om våra medlemmars åsikter!

Hantering

Sumer har beslutat om riktlinjer av alla inkomna klagomål gällande bolaget. Vi ställer oss därför positiva till synpunkter och klagomål som framförs, då de är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Mottagandet av klagomål

Klagomål kan lämnas via via e-post. Även anonyma klagomål hanteras och utreds. Vid mottagandet av klagomål hänvisas klagomålet till berörd part av organisationen och denne ansvarar för handläggning av den frågan klagomålet gäller.

Åtgärdshantering

Alla klagomål dokumenteras av ansvarig för att kunna utredas på ett korrekt sätt. Efter utredning kontaktas personen som framfört klagomålet om denne är känd. Återkoppling sker senast tre dagar efter klagomålet framförts och förslag/åtgärder på lösning ges.

Uppföljning

Sumer har en kontinuerlig kvalitetssäkring av alla delar av organisationen. Beroende på slag av klagomål sker uppföljningen på olika sätt. En del åtgärder kan genast genomföras och bli en del av Sumer rutiner, medan andra kräver större granskning av rutiner. Huvudansvar för att fastställda åtgärder implementeras i organisationen är VD. Alla klagomål sammanställs en gång i månaden och redovisas för klagomålsgruppen som en del i Sumer förbättringsarbete.


Klagomålsansvarig

Fredrik Carlqvist

Kontakt

klagomal @ sumer.se