Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa ekologiska matvaror till att köpa el som är bra för miljön, i det här fallet förnybar energi.

Vilka energikällor ger miljövänlig el?

Miljövänlig el är uteslutande el från förnybara energikällor. Den miljövänliga elen ska hela tiden kunna förnya sig och inte ta slut inom överskådlig framtid. Den kommer idag från vindkraft, solenergi, vattenkraft och biobränsle, geotermisk energi och geoenergi.

Vindkraft

Vinden eller energin i luftmassorna omvandlas till el i vindkraftverk. Vindarna blir till på grund av att solen värmer ojämnt och skapar tryckskillnader i atmosfären.

Solenergi

Solenergi är en jättebra källa för miljövänlig el då den varken påverkar miljön eller naturen. För att producera el av solenergi krävs solkraftverk med solceller/paneler som tar upp solens strålning och omvandlar den till el. Historiskt sett har solceller varit dyra men i och med teknikutvecklingen har priset gått ner och marknaden för solceller har vuxit snabbt.

Vattenkraft

Vattenkraft har liten miljöpåverkan och står för nästan hälften av Sveriges elproduktion. När det gäller vattenkraft är det energin i vattnets rörelse som utnyttjas. Här ingår tidvattenkraft och vågkraft men den allra vanligaste vattenkraften är vattenkraftverken där man låter vattnet gå genom en vattenturbin, från ett högt läge till en lägre punkt. Detta sker i de stora älvarna i norra Sverige där 85% av vattendragen är utbyggda med vattenkraft.

Biobränsle

Biobränsle kommer oftast från växter, till exempel olika typer av träd, flis, gräs och spill från skogsavverkning som bearbetas till fast, flytande eller gasform, beroende på till vad det ska användas. Fjärrvärmeverk och värmepannor använder biobränsle i sin produktion av värme.

Geotermisk energi

Geotermisk energi utvinner man för tillverkning av el från värmen från jordens inre. Tidigare var produktionen geografiskt begränsad och krävde närhet till gränserna mellan kontinentalplattorna men teknisk utveckling har vidgat området. I Sverige varierar användningen av geotermisk energi beroende på hur lättåtkomlig den är. I Lund i Skåne kommer cirka 50 % av fjärrvärmen från geotermisk energi.

Geoenergi

Geoenergi är ett samlingsnamn för mark-, sjö- och bergvärme. Enkelt förklarat är det solenergi som lagras i marken. Vanligast förekommande är bergvärmen som uppvärmning av enfamiljshus. Man borrar djupa hål ner i berget och ur berggrunden utvinner man sedan energi.

Vilka energikällor ger INTE miljövänlig el?

Olja, naturgas, kol och kärnkraft är inte förnybara energikällor. Med det menas att det har tagit miljoner år för energikällan att bildas och därmed inte kan hinna ersättas med ny under den tidsskala den utvinns och används.

Ju fler som väljer miljövänlig el desto snabbare kommer växtgasutsläppen att minska och den totala elproduktionen kommer att bli miljövänligare.

Sumers ambition är att förnyelsebar, miljövänlig el inte skall behöva vara dyrare än smutsig el. Därför kräver vi alltid att vår billiga el även skall vara rätt för miljön. Om du blir medlem hos oss kan vi hjälpa dig att se till att du får ett av marknadens bästa elavtal samtidigt som du värnar om miljön och stödjer hållbar utveckling.

Har du fler funderingar kring miljövänlig el, kontakta oss gärna på Sumer.

Mest populära artiklar


El till inköpspris

El till inköpspris betyder i de flesta fall att du som elanvändare får möjlighet att betala samma pris för elen du använder som ditt elhandelsbolag...

Läs mer

Miljövänlig El

Vi svenskar har blivit allt mer intresserade av hållbar utveckling och miljövänliga alternativ. Det gäller allt från att, i den mån det går, köpa e...

Läs mer

Vad är en kilowatt timme (kWh)

En kilowattimme \(kWh\) är det mängdenhet som används för att jämföra priset på el. Detta är de allra flesta personer som ibland jämför sitt elpris...

Läs mer

Elproduktion och förbrukning i Norden

Som vi kan utläsa nedan har Norge det absolut mest miljövänliga energiproduktionen i hela norden. Näst intill samtlig elproduktion är vattenkraft s...

Läs mer

Elkostnad för dina apparater

Hur mycket kostar det egentligen att koka kaffe? Eller att dammsuga? Varje dag utför vi enkla vardagssysslor utan en tanke på hur mycket det egentl...

Läs mer

Nätavtal

Till varje anläggning finns det ett nätavtal. När man flyttar in eller köper en ny fastighet så tecknas det alltid ett nätavtal med det befintliga ...

Läs mer
Visa alla

Sparguider